Villkor

Verbums Artikelbank ger församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan tillgång till kvalitetssäkrat innehåll att använda i sina kanaler. Genom att köpa abonnemang till Verbums Artikelbank accepterar du nedanstående villkor.

Användarvillkor

Verbums Artikelbank (”Artikelbanken”) ger församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan tillgång till kvalitetssäkrat innehåll att använda i sina kanaler. Genom att köpa abonnemang till Verbums Artikelbank accepterar Kunden nedanstående villkor.

Artikelbanken ägs av Verbum, org. nr. 556010-2526.

 

1. Verbums ansvar
Verbum ansvarar för att materialet i Artikelbanken (”Materialet”) inte bryter mot i Sverige gällande lag, men också för att Materialet inte är diskriminerande eller har till syfte att bedriva marknadsföring eller propaganda för t.ex. ett varumärke eller ett politiskt parti, eller är plagierat.

Verbum lämnar dock inga garantier avseende eventuella sakfel, korrekturfel eller liknande i Materialet. Bilder och texter är alltid friköpta av Verbum och får användas i print och digitalt.

Verbum eftersträvar att Materialet som publiceras i Artikelbanken ska vara aktuellt vid publicering. Publiceringsdatum samt eventuellt redigeringsdatum anges alltid för en artikel. Verbum uppdaterar årligen tidigare publicerade artiklar senast 12 mån från publiceringsdatum och justerar eventuella förändringar. Verbum ansvarar inte för att förändringar sker om artikelämnet inte har blivit uppdaterat tidigare än 12 mån från publiceringsdatum. 

Finns ursprungskälla till Materialet kommer denna alltid att anges i Materialet. Verbum garanterar att Materialet alltid är friköpt och fritt att använda i tryckta och digitala kanaler i enlighet med de begränsningar som gäller enligt dessa villkor.

 

2. Villkor för köp
För att köpa ett abonnemang till Artikelbanken måste den som beställer abonnemanget vara anställd inom Svenska kyrkan och vara behörig att företräda den församling eller pastorat som köper abonnemanget (”Kunden”). Alla förfrågningar till köp granskas innan godkännande.

 

3. Ersättning och betalningsvillkor

Ersättningen för abonnemanget (”Abonnemangsavgiften”) betalas årsvis för varje Avtalsperiod i enlighet med Verbums gällande prislista tillgänglig på Verbums hemsida. Mervärdesskatt om 6% tillkommer för alla priser enligt prislistan.

Betalning sker förskottsvis mot faktura om inget annat överenskommits. Faktura ställs ut när Verbum har granskat ordern och bekräftat att beställaren är anställd inom Svenska kyrkan. Betalning ska vara Verbum tillhanda senast på fakturans förfallodag.

Om fakturan inte betalas enligt ovan och Verbum inte mottagit invändning mot fakturan, utgår dröjsmålsränta från och med förfallodagen till och med dag för betalning på det försenade beloppet enligt Räntelagen (1975:635).

Ett köpt abonnemang kan ej returneras eller på annat sätt återköpas.

Verbum har rätt att justera Abonnemangsavgiften för nästa avtalsperiod genom skriftligt meddelande senast sextio (60) dagar före den nya avgiften ska träda i kraft. Om Kunden inte accepterar den nya Abonnemangsavgiften har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande senast trettio (30) dagar före avtalet upphör att gälla i enlighet med avsnitt 8 (Avtalstid) nedan.

 

4. Behandling av personuppgifter
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter om det krävs enligt lag, samt till tjänsteleverantörer som genomför tjänster på våra vägnar, t.ex. för att hantera inbetalningar och kunddata. Dessa bolag kommer endast att få tillgång till de personuppgifter som de behöver för att genomföra tjänsten i fråga. De är skyldiga att iaktta sekretess i förhållande till sådana uppgifter och är förbjudna att använda dem för något annat syfte. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

 

5. Användning av Artikelbanken
Abonnemanget ger Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda Materialet som finns i Artikelbanken under avtalets giltighetstid.Kunden åtar sig att inte vidareförsälja eller vidareupplåta Materialet.

Om inget annat avtalats ger Abonnemanget Kunden en rätt att tillåta maximalt tre (3) användare att använda Artikelbanken.

Kunden förbinder sig att inte förändra Materialet genom t.ex. förkortningar eller tillägg, förutom vad som kan anses vara sedvanlig redigering. Till sedvanlig redigering räknas meningsbyggnad, ordval, korrekturfel.Om Kunden bedömer att en artikel kan publiceras utan faktarutor eller delar av dessa står det Kunden fritt att göra så.

Verbum äger alltid den ideella upphovsrätten till Materialet, vilket innebär att Kunden vid publicering måste ange upphovspersonens, skribenten och fotografens samt Verbums, namn.  Underlåtenhet att iaktta denna skyldighet kan leda till ersättningsskyldighet.

Material som köps via Verbum får lagras digitalt men inte under längre tid än abonnemangets giltighetstid. När abonnemanget löpt ut ska allt material som är nedladdat från Artikelbanken raderas, utom det som publicerats i tryck eller digitalt.

Det är inte tillåtet för Kunden att göra anspråk på äganderätt till Materialet genom upphovsrättsfilter, detekteringssystem eller andra innehållsigenkänningssystem för upphovsrätter.

Som användare får Kunden ett personligt lösenord. Kunden ansvarar för att det inte missbrukas eller används av någon annan.

 

6. Publicering av material

Publiceringsrätten måste nyttjas under abonnemangets giltighetstid. Material som sparats ner från Artikelbanken men inte nyttjats under abonnemangets giltighetstid får ej användas och ska raderas.

I publiceringsrätten per artikel ingår publicering i en (1) tryckt publikation samt publicering i digitala kanaler vid tre (3) tillfällen. I publiceringsrätten ingår rätt att publicera både i tryck och digitalt.Kunden förbinder sig dock att endast publicera Materialet i egna kanaler.

Varje artikel paketeras i ett s.k. Artikelpaket. I det ingår texten som word, samt bilder i högupplöst och lågupplöst format. Bilder tillhörande artiklarna behöver inte användas för publicering av artikeln.

Bilder som ingår i artiklar får ej användas i annat syfte än i samband med tillhörande artikel. Bearbetning, manipulation eller annan förändring av bilder - utöver normal redigering är inte tillåten. Ansvaret för, och eventuella skadeståndskrav med anledning av, sådan otillåten användning av material åvilar helt Kunden i egenskap av köpare.

Fotografens namn, skribentens namn och Verbum skall alltid tydligt anges vid publicering av text och bild. Finns ursprungskälla till Materialet ska denna alltid att anges vid publicering. Utelämnad eller felaktig byline debiteras enligt gällande branschpraxis.

7. Driften av Verbums webbplats
Artikelbanken är normalt i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Driftstörningar kan dock förekomma och Verbum lämnar därför inga garantier om Artikelbankens tillgänglighet. För det fall en driftstörning uppkommer skall Verbum inte hållas ansvarigt för den eventuella skada eller förlust som kan uppstå i samband med störningen.

Kunden får inte störa eller påverka den av Verbum avsedda funktionaliteten på webbplatsen, eller kringgå eventuella tekniska skyddsåtgärder som Verbum har vidtagit för att begränsa tillgång eller åtkomst till webbplatsen.

Det är inte tillåtet att använda s.k. agenter, robotar, crawlers eller spindlar i anslutning till webbplatsen (t.ex. för att registrera eller reproducera information, lämna beställningar, nyttja tjänster eller för att samla in information från eller om webbplatsen).
 

8. Avtalstid

Avtalet gäller för en period om ett (1) år (en ”Avtalsperiod”) från dess att Kunden har fått bekräftelse på att ordern mottagits och godkänts.

Kunden har rätt att när som helst säga upp avtalet till upphörande senast trettio (30) dagar före avtalet upphör att gälla. Om uppsägning inte har skett senast trettio (30) dagar innan avtalet upphör att gälla, förlängs avtalet med ytterligare en Avtalsperiod.

Om Kunden vill säga upp avtalet ska det ske genom skriftligt meddelande till Affärsansvarig Emmelie Johansson emmelie.johansson@verbum.se

Verbum har rätt att säga upp Avtalet om Verbum kommer att upphöra med tillhandahållandet av Artikelbanken. Sådan uppsägning träder i kraft tidigast tre (3) månader från Verbums meddelande eller annonsering (på Verbums webbplats) därom.

Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och avtalsbrottet inte fullt ut avhjälpts senast trettio (30) dagar från att avtalsbrytande part erhållit skriftligt meddelande från den andra parten med begäran om rättelse.

9. Ansvarsbegränsning och force majeure
Verbum kan inte hållas ansvarigt för skada om fullgörandet hindras eller försvåras av händelser som Verbum rimligtvis inte kunde ha förutsett eller förhindrat; t.ex. naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut, strejk, blockad, lockout, dator-, program- eller serverfel, fel i telekommunikationer eller annan liknande eller motsvarande omständighet hos underleverantör.

Verbums ansvar är begränsat till direkta skador. Verbum ansvarar inte för indirekta skador inbegripet, men inte begränsat till, förlorade intäkter, produktion, intäkt eller vinst, krav från tredje man eller offentliga sanktioner.  Verbums totala ansvar för skador eller förluster enligt dessa är begränsat till det lägsta av (i) kostnaden för abonnemanget avseende det material som föranleder skadeståndsansvar, och (ii) ett (1) basbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

 

10. Vid tvist
Om tvist skulle uppstå mellan Kunden och Verbum ska den i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt ska tvister i första instans prövas vid Stockholms Tingsrätt.

Prenumerera på Artikelbanken!

Dessa artiklar med tillhörande bilder är publicerade av Verbum AB.

För att använda dessa texter och bilder behöver du vara prenumerant på Artikelbanken samt arbeta inom Svenska kyrkan

Skicka en förfrågan till oss för att bli prenumerant, så kontaktar vi dig!

Bli prenumerant